Извештај од консултативната средба во Штип

Извештај од консултативна средба 30.05,2019  Штип   Присутни говорници: Ивана Туфегџиќ – член на работна група и Зоран Илиески – член на работна група Фасилитатор: Антонио Даниловски – База на обучувачи при НМСМ Присутни на средбата: 12 Средбата ја отвори фасилитаторот Антонио Даниловски, кој даде вовед за што ќе се говори во текот на консултативната средба. Потенцираше дека ваквите средби се креирани со цел да се соберат коментари, забелешки, препораки кои ќе помогнат за подобар “Закон за младинско учество и младински политики“. Фасилитаторот ги претстави говорниците и соопшти за што ќе зборуваат истите. Како прв говорник на оваа консултативна средба беше членката на работната група Ивана Туфегџиќ која зборуваше за: Образложение како и која беше причината за креирање на овој закон Кои се членови на работната група Процесот на креирање на законот за младинско учество и младински политики Дефинирање на млади, младински организации, организации за млади, чадор организација Креирање на регистар за младински организации Младинско учество Како втор говорник зборуваше Зоран Илиески, исто така член на работната група за креирање на...
Read More

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE   DISPOZITAT THEMELORE   Objekti i ligjit Neni 1   Objekti i rregullimit i këtij ligji janë format e organizimit rinor, pjesëmarrja e të rinjve në procesin e krijimit të politikave rinore dhe në marrjen e vendimeve që iu takojnë po atyre, dokumentet strategjike në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe aktivitetet dhe masat që ndërmarrin organet e udhëheqjes së shtetit dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për avancimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, si dhe informimi dhe planifikimi i përbashkët i aktiviteteve që lidhen me dhe për të rinjtë.   Sqarimi i termave Neni 2   Termat e përdorur në këtë ligj kanë këtë kuptim: ‘’Të rinjtë” janë persona të moshës 15 deri 29 vjeç; ‘’Politika rinore” është përmbledhje masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të kënaqur nevojat e të rinjve, me qëllimin e realizimit të potencialit të tyre të plotë; ‘’Grup joformal të rinjsh” është formë asociacioni (bashkimi) i cili nuk është subjekt juridik dhe në të cilin të rinjtë bashkohen...
Read More

Предлог Закон за младинско учество и младински политики

  ПРЕДЛАГАЧИ: Група пратеници   ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА  МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ   Скопје, октомври  2019 годинa   ВОВЕД   ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ   Од позитивните прописи кои важат во нашата држава , може да се констатира дека младинското учество и младинското организирање со  закон не е уредено. Термините : „младински политики“, „млад“, „младинска работа“, „центри за млади“, „младински работник“, „локални младински совети“, „видови на младински организации“ , „специфични буџет за млади“ во законите кои во одреден дел ја регулираат оваа област не се регулирани. Согласно со  Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10, 135/11 и 55/16), граѓанските организации се поделени на фондации, сојузи и граѓански организации, односно нема посебна диференцијација на организации чија примарна целна група се млади лица. Според Европската рамка за младински политики  (Совет на Европа), особено важно е креирањето на локални, национални и европски младински политики кои вклучуваат  и младинско...
Read More