Извештај од консултативната средба во Штип

Извештај од консултативна средба 30.05,2019  Штип   Присутни говорници: Ивана Туфегџиќ – член на работна група и Зоран Илиески – член на работна група Фасилитатор: Антонио Даниловски – База на обучувачи при НМСМ Присутни на средбата: 12 Средбата ја отвори фасилитаторот Антонио Даниловски, кој даде вовед за што ќе се говори во текот на консултативната средба. Потенцираше дека ваквите средби се креирани со цел да се соберат коментари, забелешки, препораки кои ќе помогнат за подобар “Закон за младинско учество и младински политики“. Фасилитаторот ги претстави говорниците и соопшти за што ќе зборуваат истите. Како прв говорник на оваа консултативна средба беше членката на работната група Ивана Туфегџиќ која зборуваше за: Образложение како и која беше причината за креирање на овој закон Кои се членови на работната група Процесот на креирање на законот за младинско учество и младински политики Дефинирање на млади, младински организации, организации за млади, чадор организација Креирање на регистар за младински организации Младинско учество Како втор говорник зборуваше Зоран Илиески, исто така член на работната група за креирање на...
Read More

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE   DISPOZITAT THEMELORE   Objekti i ligjit Neni 1   Objekti i rregullimit i këtij ligji janë format e organizimit rinor, pjesëmarrja e të rinjve në procesin e krijimit të politikave rinore dhe në marrjen e vendimeve që iu takojnë po atyre, dokumentet strategjike në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe aktivitetet dhe masat që ndërmarrin organet e udhëheqjes së shtetit dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për avancimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, si dhe informimi dhe planifikimi i përbashkët i aktiviteteve që lidhen me dhe për të rinjtë.   Sqarimi i termave Neni 2   Termat e përdorur në këtë ligj kanë këtë kuptim: ‘’Të rinjtë” janë persona të moshës 15 deri 29 vjeç; ‘’Politika rinore” është përmbledhje masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të kënaqur nevojat e të rinjve, me qëllimin e realizimit të potencialit të tyre të plotë; ‘’Grup joformal të rinjsh” është formë asociacioni (bashkimi) i cili nuk është subjekt juridik dhe në të cilin të rinjtë bashkohen...
Read More

Предлог Закон за младинско учество и младински политики

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ   ОСНОВНИ ОДРЕДБИ   Предмет на законот Член 1   Предмет на уредување на овој Закон се формите на младинско организирање, учество на младите во процесот на креирање на младински политики и донесување одлуки кои се однесуваат на нив, стратешките документи на национално и локално ниво, како и активностите и мерките кои ги преземаат органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа за унапредување на положбата на младите во општеството, како и информирање и заедничко планирање на активности поврзани со и за млади.   Значење на изразите Член 2   Одредени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: „Млади” се лица на возраст од 15 до 29 години; „Младинска политика” е збир на мерки и активности кои се превземаат за да се задоволат потребите на младите, со цел остварување на нивниот полн потенцијал; „Неформална група на млади” е облик на здружување кој не е правен субјект, и во кој младите се здружуваат за остварување на заеднички цели; ...
Read More