Извештај од консултативната средба во Штип

Извештај од консултативна средба 30.05,2019  Штип   Присутни говорници: Ивана Туфегџиќ – член на работна група и Зоран Илиески – член на работна група Фасилитатор: Антонио Даниловски – База на обучувачи при НМСМ Присутни на средбата: 12 Средбата ја отвори фасилитаторот Антонио Даниловски, кој даде вовед за што ќе се говори во текот на консултативната средба. Потенцираше дека ваквите средби се креирани со цел да се соберат коментари, забелешки, препораки кои ќе помогнат за подобар “Закон за младинско учество и младински политики“. Фасилитаторот ги претстави говорниците и соопшти за што ќе зборуваат истите. Како прв говорник на оваа консултативна средба беше членката на работната група Ивана Туфегџиќ која зборуваше за: Образложение како и која беше причината за креирање на овој закон Кои се членови на работната група Процесот на креирање на законот за младинско учество и младински политики Дефинирање на млади, младински организации, организации за млади, чадор организација Креирање на регистар за младински организации Младинско учество Како втор говорник зборуваше Зоран Илиески, исто така член на работната група за креирање на...
Read More

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE

PROPOZIM-LIGJI PËR PJESËMARRJEN RINORE DHE POLITIKAT RINORE   DISPOZITAT THEMELORE   Objekti i ligjit Neni 1   Objekti i rregullimit i këtij ligji janë format e organizimit rinor, pjesëmarrja e të rinjve në procesin e krijimit të politikave rinore dhe në marrjen e vendimeve që iu takojnë po atyre, dokumentet strategjike në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe aktivitetet dhe masat që ndërmarrin organet e udhëheqjes së shtetit dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për avancimin e pozitës së të rinjve në shoqëri, si dhe informimi dhe planifikimi i përbashkët i aktiviteteve që lidhen me dhe për të rinjtë.   Sqarimi i termave Neni 2   Termat e përdorur në këtë ligj kanë këtë kuptim: ‘’Të rinjtë” janë persona të moshës 15 deri 29 vjeç; ‘’Politika rinore” është përmbledhje masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të kënaqur nevojat e të rinjve, me qëllimin e realizimit të potencialit të tyre të plotë; ‘’Grup joformal të rinjsh” është formë asociacioni (bashkimi) i cili nuk është subjekt juridik dhe në të cilin të rinjtë bashkohen...
Read More

Предлог Закон за младинско учество и младински политики

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ Се прогласува Законот за младинско учество и младински политики, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2020 година. Бр. 08-327/1 Претседател на Република 14 јануари 2020 година Северна Македонија, Скопје Стево Пендаровски, с.р. Претседател на Собранието на Република Северна Македонија, м-р Talat Xhaferi, с.р. ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ Глава I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 Предмет на уредување на овој закон се формите на младинско организирање, учество на младите во процесот на креирање на младински политики и донесување одлуки кои се однесуваат на нив, стратешките документи на национално и локално ниво, активностите и мерките кои ги преземаат органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа за унапредување на положбата на младите во општеството, како и информирање и заедничко планирање на активности поврзани со и за млади. Цел на законот Член...
Read More